banner-front-sisasivu

Kirjakauppa

Minustakin tulee joskus aikuinen

Tekijä: Aulikki Tähtelä 
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN:
 978-951-8945-00-3
Julkaistu: 2018
Sivuja: 124

Kirja sisältää eloisaa kuvausta lasten leikeistä ja raikkaita havaintoja niin lapsista kuin työyhteisöjen ilmiöistä. Lämmin ja arvostava asenne lapsia kohtaan ja uskallus heittäytyä tilanteisiin luovat tuoreita ratkaisuja pulmakohtiin. Kirjan sisältämät käytännön vinkit ja ratkaisumallit ovat arvokkaita niin ammattikasvattajille kuin lasten vanhemmille. Kirja sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja omien toimintamalliensa tutkimisesta. 

Tähtelä tarjoaa välineitä itsetuntemuksen lisäämiseksi kysyen, mitä kannamme kulttuurirepussamme? Kirjan esittelemä vuorovaikutusanalyysi on toimiva ja selkeä jäsennys oman sisäisen rakenteen tutkimiseen. Olemmeko antaneet itsellemme luvan elämään omana itsenämme vai toistammeko opittuja malleja?
Antoisaa lukuelämystä!

Aulikki Tähtelä on lastentarhanopettaja, työnohjaaja ja elämäntaitokouluttaja, joka on luennoinut eri puolilla Suomea työyhteisöille muun muassa levottomien lasten kanssa tehtävästä työstä. Tähtelä korostaa aikuisen itsetuntemuksen ja oman henkisen kasvun merkitystä kasvatustyön perustana ja työyhteisöjen toimivuuden edellytyksenä.

Hinta: 27 €

Tilaa tästä »

Telaketjuranneke JKK

Tekijät: Tarja Humala, Mika Huovinen, Mari Manninen, Antti Teerenhovi, Ulla Urrio ja Johan Vartiainen
Toimittajat: Ulla Hintikka, Mika Huovinen ja Reetta Kekkonen
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN:
978-951-8945-03-4
Julkaistu: 2018
Sivuja: 128

Telaketjuranneke on kuuden Jyväskylän Koulutuskeskuksessa 2014-2016 yhteisötyönohjaajaksi kouluttautuneen henkilön kirjoittama artikkelikokoelma. Kirjoittajat toimivat terveydenhuollon ja sivistystoimen aloilla ja heillä on taustallaan monipuolinen kokemus elämästä ja työelämästä jo ennen työnohjauksen pariin siirtymistä.

Artikkeleissa käsitellään yhteisöllisyyttä, rooleja, ryhmiä, reflektiota, palautetta, johtamista, viestintää, ammatillista toimijuutta, tunteita, työyhteisötaitoja, minä-tiloja, tunnustusta ja huomiointia sekä vuorovaikutusta ja etiikkaa.

Artikkeleissa on pyritty tuomaan esiin erilaisia tarkastelukulmia työnohjaukseen, ihmisyyteen ja inhimillisyyteen liittyen. Artikkeleissa kuvatut asiat voivat olla inoittamassa kaikkia työnohjauksesta ja ihmissuhdetyöstä kiinnostuneita tarkastelemaan ja kehittämään omaa toimintaansa.

Hinta: 25 €

Tilaa tästä »

työyhteisön keittokirja

Tekijät: Rea Hatara, Ulla Hintikka, Taina Karhu, Tuula Kiuttu, Seija Koponen, Merja Lehtomaa, Virpi Makkonen, Riitta Mäntyniemi, Juha Nikkilä ja Kai Reikko 
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN:
978-951-8945-18-8
Julkaistu: 2014
Sivuja: 80

Työyhteisön keittokirja tarjoaa hyvän mielen reseptejä työyhteisöille, jotka elävät jatkuvassa työelämän muutoksessa. Kirjan teemat nojaavat keskeisiin työelämän ja työyhteisön osa-alueisiin tarjoten konkreettisia eväitä oman sekä koko työyhteisön työn arviointiin, oppimiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.
Kirja on syntynyt Jyväskylän Koulutuskeskuksesta syksyllä 2012 yhteisötyönohjaajaksi valmistuneiden yhteistyönä.

Kirja toimii oivana käytännön työskentelyvälineenä työyhteisöissä, työyhteisöjen työnohjaajilla ja muilla työyhteisöjen kehittäjillä.

Hinta: 15 €

Tilaa tästä »

Leiritulilta globaaliin maailmaan

Organisaatiot-ja-johtaminen

Tekijä: Mauno Niskanen 
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN:
978-951-8945-17-1
Julkaistu: 2013
Sivuja: 183

Kirja tarjoaa ainutlaatuisen, historiallisen perspektiivin johtamiseen. 
Historian tapahtumat vaikuttavat ihmiskäsitykseemme, ja siksi johtajan tuleekin ymmärtää niin historiaa kuin biologisen ja kulttuurievoluution merkitystä nykyihmiselle voidakseen johtaa ihmisiä ja organisaatioita oikein. 
Kirja valottaa myös johtamisen tulevaisuutta: Millainen viesti biologisella ja kulttuurievoluutiolla on tulevaisuuden organisaatioiden ja johtamisen kehittämiselle? Mihin suuntaan työyhteisöjä pitäisi kehittää?
Johtamisessa ollaan siirtymässä kulttuurijohtamiseen ja innovaatiojohtamiseen. Suurissa organisaatioissa palataan pienryhmien ja tiimien käyttöön - takaisin leiritulille, kuten esi-isämme aikanaan. Kehitämmekö siis johtajuutta ja organisaatioita polkien samoja polkuja kuin luolapiirroksien avulla historiaa kirjoittaneet edeltäjämme?

Hinta: 39,90 €

Tilaa tästä »

Kirjoituksia päihdetyöstä

Ihan oikea ihme

Tekijät: Kalevi Kaipio ja Arja Ruisniemi (toim.)
Kustantaja: VAK ry
ISBN:
978-952-92-5019-6
Julkaistu: 2009
Sivuja: 192

Kirja valottaa aikamme päihdetyön haasteita niin yksilön, yhteisöjen kuin koko yhteiskunnan tasolla. Palveluiden tehokkuusvaatimukset, päihteiden käytön ja määrien muutokset ja muut yhteiskunnan murrokset koettelevat ammattiauttajien voimia ja osaamista. Ajatuksia herättävässä artikkelikokoelmassa alan tunnustetut ja tunnetut asiantuntijat päivittävät ajankuvaa ja avaavat erilaisia näkökulmia päihdetyöhön.

Hinta: 35 €

Tilaa tästä »

Kognitiivis-konstruktiivista psykoterapiaa teoriassa ja käytännössä

Näkökulmia psykoterapiatyöhön

Tekijät: Armi Hakanen ja Anna-Maija Kokko
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 978.951-8945-15-7
Julkaistu: 2007
Sivuja: 299

Teoksessa tarkastellaan niitä teorian ja käytännön kysymyksiä, joita psykoterapeutit päivittäisessä työssään kohtaavat. Kirjan taustalla on kognitiivis-konstruktiivisen psykoterapian teoria, jonka sovelluksia käsitellään terapiaprosessin, vuoro-vaikutuksen, depression hoidon, persoonallisuuden eheytymisen ja lastenpsykoterapioiden näkökulmista. Kaikki teoksen kirjoittajat ovat vaativan erityistason psykoterapeutteja ja toimivat aktiivisen psykoterapiatyönsä ohella myös psykoterapian kouluttajina.

Hinta: 35 €
PAINOS LOPPU!

Tilaa tästä »

Psyykkinen kehitys ja kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia

Minuuden rakentuminen

Tekijät: Antero Toskala ja Katja Hartikainen
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-8945-13-6
Julkaistu: 2005 (1. painos), 2014 (2. painos)
Sivuja: 217

Kirja soveltuu mielenterveystyön eri ammattiryhmien käyttöön ja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kognitiivisen psykoterapian konstruktiivisesta ihmiskuvasta ja siihen perustuvasta hoidosta. Kirjan alkuosassa tarkastellaan kognitiivisen psykoterapian historiaa ja konstruktiivista tietokäsitystä psykoterapian perustana. Loppuosa tarjoaa käytännönläheisempiä näkökulmia terapeuttiseen muutokseen ja kognitiivis-konstruktiivisen psykoterapian perusstrategioihin.

Hinta: 38 €


Tilaa tästä »

Miten toteuttaa henkistä työsuojelua

Menestys ja jaksaminen

Tekijät: Niskanen, M., Murto, K. & Haapamäki, J.
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-8945-12-8
Julkaistu: 2005
Sivuja: 244

Kirja tarjoaa käytännönläheisiä ja konkreettisia työvälineitä kaikille niille henkilöille, jotka haluavat kehittää työyhteisöään toimivaksi, tuottavaksi ja henkistä hyvinvointia tukevaksi. Kirja on kokonaisvaltainen katsaus siihen, mitä henkinen työsuojelu käytännössä on.

Hinta: 32 €

Tilaa tästä »

 

Antakaa meille mahdollisuus

Tekijät: Kalevi Kaipio
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 978-951-8945-11-9
Julkaistu: 1997
Sivuja: 152

Kirja on yhteisökasvatuksen perusteos. Siinä esitellään niitä kokemuksia ja lähtökohtia, joista yhteisökasvatus on syntynyt. Esiteltyjä käytäntöjä on laajasti sovellettu myös erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämistoimintaan. (152 s.)

Hinta: 14 €

Tilaa tästä »

 

Koulukuvia

Tekijät: Kaarlo Laine
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-39-0543-8
Julkaistu: 2000
Sivuja: 204

Koulu nuorten kokemustilana.

Kasvatuksen kentällä on meneillään murros, joka näkyy selvästi myös koulussa. Kirja jäljittää nuorten kokemuksia koulusta nuorten piirrosten ja kirjoitusten avulla ja pohtii, mitkä ovat nuorten ja koulun suhteen keskeiset jännitteet ja ristiriidat. Millaisia haasteita oppimiseen liittyy, kun merkittävät oppimiskokemukset tulevat koulun ulkopuolelta, harrasteista, populaarikulttuurista ja kaveripiiristä. Nuorten kokemukset viestivät myös uudentyyppisen oppimisen puolesta, erityisesti tarpeesta kehittää neuvottelukulttuuria ja sosiaalista oppimista.

Hinta: 19 €

Tilaa tästä »

 

Muutoksen liekit

Tekijät: Kaarlo Laine (toim.)
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-8945-06-3
Julkaistu: 1996
Sivuja: 211

Kirja välittää kokemuksia, tietoja ja tuloksia läpieletystä työyhteisön monivuotisesta kehittämisprojektista, joka jatkuu päivittäisenä muutosprosessina organisaation arjessa. Se pyrkii antamaan monipuolisen kuvan kehittämisestä ja siihen väistämättä kuuluvista vaikeuksista sekä koulutettavien että kehittäjien näkökulmasta.

Hinta: 21,50 €

Tilaa tästä »

 

Uuteen asuntolakulttuuriin

Tekijät: Kaarlo Laine
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-8945-05-5
Julkaistu: 1992
Sivuja: 100

Raportissa kuvataan Helsingin kaupungin kehitysvammahuollon asuntolatoiminnan kehittämisprojektia, johon kuului henkilökunnan koulutus, työnohjaus ja kehittämisprojektiin liittyvä tutkimus. Yhteisökasvatuksellisen ja -hoidollisen prosessin seuraukset olivat myönteisiä ja tästä raportista voi löytää hyödyllisiä ajatuksia oman työyhteisön kehittämisprojektin tueksi.

Hinta: 5,50

Tilaa tästä »

Kaipio, K. Kasvattava yhteisö
Kaipio, K. & Murto, K. Toimiva yhteisö
Laine, K. Ameba pulpetissa
Toskala, A. Kognitiivisen psykoterapian teoreettisia perusteita ja sovellutuksia